Instructors

Morito Suganuma

Morito Suganuma, Dojo Cho, 8th Dan Aikikai

Katsuhiko Suganuma
Katsuhiko Suganuma, 5th Dan Deputy Dojo Cho
Nobuaki Nakamura, 6th Dan Shihan
Takemura Sensei
Hideki Takemura, 6th Dan Shihan
Fujioka Sensei
Hiroshi Fujioka, 6th Dan Shihan
Kimiko Sasuga, 5th Dan Sensei
Yamama Sensei
Kohei Yamada, 4th Dan Sensei