Gokoku Dojo

Address:Chuo-ku, Fukuoka, Ropponmatsu 1-1-5, behind the NHK building, or search Google Maps for “Shoheijuku Gokoku Dojo”.

Gokoku Tuesday Thursday Saturday
17:00 – 18:00 (Children)
18:30 – 19:30 Suganuma Shihan Dojo Cho Yamada (6)
19:00 – 20:00 Tao Shimamura